Privacy verklaring

Middels onderstaand Privacyverklaring conformeren wij ons aan de rechten en plichten welke wij in acht dienen te nemen aangaande uw persoonsgegevens.

Privacy Policy ABOG Business Centre B.V.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van ABOG Vastgoed B.V. (hierna “ABOG” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke?

ABOG Vastgoed B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op het adres Lange Brinkweg 38c, 3764 AD in Soest . Ons Kamer van Koophandel-nummer is 31026304.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

ABOG Vastgoed B.V. vindt jouw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij jouw gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang, maar wij houden ons aan de geldende privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van jou. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie, via cookies ontvangen.

Je bent niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van je te vragen dan dat we nodig hebben.

Communicatie

Als je contact met ons opneemt, dan slaan wij jouw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals jouw naam, jouw telefoonnummer en/of jouw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met jou op te nemen en verder met jou te communiceren.

Contract

Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van je verzamelen. Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met je bespreken. Indien je kantoorruimte bij ons huurt kun je dat als natuurlijk persoon of namens een rechtspersoon doen. We vragen je dan in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-rekeningnummer

We vragen daarbij ook om een kopie van jouw identiteitsbewijs en een uittreksel uit de kamer van koophandel, indien je je namens een rechtspersoon inschrijft.

Nieuwsbrief

Indien je op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kunt je je aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij om jouw e-mailadres. We werken met een dubbele opt-in. Dit betekent dat je een bevestigingsmail krijgt op het opgegeven e-mailadres. Pas nadat je de inschrijving heeft bevestigd wordt je toegevoegd aan de mailinglijst. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doe je door je af te melden via de link onderaan de e-mail.

Doelgroepbepaling

ABOG Vastgoed B.V. analyseert haar klantenbestand. Dit met als doel vast te stellen hoe zij haar doelgroep het beste kan bereiken. Het kan zijn dat daarvoor bepaalde persoonsgegevens van jou worden gebruikt, zoals je geslacht, postcode of e-mailadres. Zo kan zij vaststellen wat jouw profiel is en op welke doelgroep zij zich kan richten. Het kan zijn dat ABOG Vastgoed B.V. hier een derde voor inschakelt, zoals een online marketingbureau. Als deze gegevens met derden worden gedeeld voor dit doel, dan worden jouw gegevens gehasht zodat derden deze gegevens niet kunnen .

Cookies en adverteren

We maken ook gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. We verwerken dan in ieder geval jouw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals land waar je je bevindt, gegevens over jouw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel jouw surfgedrag. Sommige van deze cookies worden door derden geplaatst. Meer over onze cookies lees je in onze cookieverklaring.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel verwerken we gevoelige informatie, namelijk financiële gegevens. Die waarborgen we nog een beetje extra.

Wat zijn de wettelijke grondslagen van ABOG Vastgoed B.V.?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met jou, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij nader genoemde marketingdoeleinden).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ABOG Vastgoed B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang je klant bent. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Als je je hebt uitgeschreven van de nieuwsbrief, word je onmiddellijk van de mailinglist verwijderd.

In de cookiesverklaring leggen we uit welke cookies hoe lang worden bewaard.

Delen wij jouw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

ABOG Vastgoed B.V. deelt jouw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou, zoals zusterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen en software aanbieders, of voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld vaststellen van doelgroep). Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De meeste partijen bevinden zich in de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zorgen wij voor passende waarborgen. We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien de Europese Commissie heeft besloten dat doorgifte veilig is (zoals bij partijen in Amerika die onderdeel zijn van het Privacy Shield framework) of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Hoe veilig zijn jouw gegevens?

ABOG Vastgoed B.V. vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat jouw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
 • Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd.
 • We gebruiken Firewall X 2 (Hosting en op locatie) en Webroot (Antivirus)
 • We hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 • We hebben accountblokkade op afstand
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken

Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy:

 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Rrecht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd

Je kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via administratie@abog-vastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door jou is ingediend, verzoeken wij jou vriendelijk een kopie van jouw identiteitsbewijs met jouw e-mail mee te sturen. Graag in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken om jouw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat je ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie: februari 2022